Editorial Team

Editors

  1. Dr. Stanislav Levitskiy, Zaporizhzhya Institute of Economics and Information Technologies, Ukraine
  2. Dmytro Mikhaylovych Zherlitsyn, Donetsk National University, Ukraine
  3. Artem Zvyagintsev

Section Editor

  1. Dr. Stanislav Levitskiy, Zaporizhzhya Institute of Economics and Information Technologies, Ukraine