Editorial Team

Editors

Dr. Stanislav Levitskiy, Zaporizhzhya Institute of Economics and Information Technologies, Ukraine

Artem Zvyagintsev

Section Editor

Dr. Stanislav Levitskiy, Zaporizhzhya Institute of Economics and Information Technologies, Ukraine